Cisplatin-Ebewe (cisplatyna) - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Postaci, dawki, ceny

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2015 r.

Nazwa preparatuPostać i dawkaProducentCena 100% Odpłatność po refundacji
Cisplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,5 mg/ml (10 mg/20 ml) 1 fiol. 20 ml Ebewe b/d
Cisplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,5 mg/ml (25 mg/50 ml) 1 fiol. 50 ml Ebewe b/d
Cisplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,5 mg/ml (50 mg/100 ml) 1 fiol. 100 ml Ebewe b/d
Cisplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml (10 mg/10 ml) 1 fiol. 10 ml Ebewe b/d
Cisplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml (100 mg/100 ml) 1 fiol. 100 ml Ebewe b/d
Cisplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml (50 mg/50 ml) 1 fiol. 50 ml Ebewe b/d

Preparat zawiera substancję: cisplatyna

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Co to jest Cisplatin-Ebewe?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa Cisplatin-Ebewe?

Substancją czynną preparatu jest cisplatyna. Jest to związek nieorganiczny zawierający metal ciężki–platynę. Działanie cisplatyny polega na tworzeniu wiązań krzyżowych w obrębie i pomiędzy cząsteczkami kwasu nukleinowego DNA co uniemożliwia jego syntezę, hamuje podziały komórkowe (działanie cytostatyczne) i prowadzi do śmierci komórki. W ten sposób ograniczony zostaje wzrost i rozwój nowotworu. Dodatkowo cisplatyna nasila immunogenność nowotworu i wpływa na jego uwrażliwienie na napromienianie. Jest stosowana w chemioterapii nowotworów różnego typu.

Kiedy stosować Cisplatin-Ebewe?

Preparat jest wskazany w monoterapii lub jako składnik chemioterapii wielolekowej w leczeniu nowotworów zaawansowanych lub z przerzutami w przypadku:
· raka jądra i raka jajnika (III i IV stopień zaawansowania)
· raka płaskonabłonkowego głowy i szyi (leczenie paliatywne).
Ponadto odnotowano skuteczność w leczeniu raka płuc, nowotworu pęcherza moczowego i nowotworów szyjki macicy.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne preparaty zawierające platynę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie:
· zaburzenia czynności nerek
· zahamowanie czynności szpiku kostnego
· zaburzenia słuchu
· neuropatię wywołaną cisplatyną
· odwodnienie (aby zapobiec ciężkim zaburzeniom czynności nerek konieczne jest nawodnienie przed i po podaniu leku),
a także, jeżeli równolegle otrzymałeś szczepionkę przeciwko żółtej febrze i/lub stosujesz profilaktycznie fenytoinę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cisplatin-Ebewe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.
Cisplatyna ma działanie ototoksyczne (uszkadzające słuch), nefrotoksyczne (uszkadzające nerki) i neurotoksyczne (uszkadzające układ nerwowy). Toksyczne działania preparatu kumulują się wraz z dawką i mogą być dodatkowo nasilone przez stosowanie innych leków. Ze względu na kumulujące się działanie ototoksyczne leku przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem leczenia lekarz zaleci wykonanie badania słuchu (audiogramu). Zapobieganie działaniu nefrotoksycznemu polega na utrzymaniu odpowiedniego nawodnienia organizmu przed, w czasie i po zakończeniu podawania leku. Przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu leczenia lekarz zaleci oznaczenie w badaniach laboratoryjnych stężenia kationów we krwi (wapń, sód, potas, magnez), czynności nerek, czynności wątroby oraz morfologii krwi (liczba krwinek czerwonych, białych i płytek krwi). Badania te muszą być powtarzane co tydzień w całym okresie stosowania preparatu. W razie stwierdzenia nieprawidłowych wartości niektórych parametrów (stężenia kreatyniny, stężenia mocznika, liczby krwinek czerwonych, białych, płytek krwi) lub nieprawidłowych wyników audiogramu lekarz zaleci wstrzymanie powtórnego podania preparatu do czasu uzyskania prawidłowych wartości tych parametrów.
Neurotoksyczne działanie preparatu może powodować neuropatie obwodowe, drżenia i drgawki. Zaleca się regularne konsultacje neurologiczne. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku występowania neuropatii obwodowej nie wywołanej cisplatyną oraz w przypadku ostrych zakażeń bakteryjnych lub wirusowych.
Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie personel medyczny natychmiastowo zakończy wlew i usunie z tanki wynaczyniony roztwór leku.
Podanie preparatu często powoduje wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki. Aby zapobiegać nudnościom i wymiotom oraz łagodzić je lekarz może zalecić profilaktyczne przyjęcie preparatów przeciwwymiotnych. Płyny utracone skutkiem wymiotów i biegunek należy koniecznie uzupełniać.
Leczenie cisplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność. Dlatego mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami powinni skonsultować się z lekarzem w sprawach dotyczących możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.
Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia cisplatyną oraz co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Jeżeli osoby leczone preparatem planują mieć dzieci w późniejszym okresie powinny skonsultować się z lekarzem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Działania niepożądane występujące po zastosowaniu preparatu mogą upośledzać sprawność ośrodkowego układu nerwowego i narządów zmysłów i mogą zmniejszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Cisplatin-Ebewe

Preparat ma postać koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji. Przygotowany roztwór podawany jest we wlewie dożylnym przez 6–8 godzin. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej, oraz w zależności od tego czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej.
W monoterapii zwykle stosuje się jeden z dwóch poniższych schematów dawkowania:
–50–100 mg/m2 powierzchni ciała w pojedynczym wlewie, co 3–4 tygodnie.
–15–20 mg/m2 powierzchni ciała/dobę przez 5 dni, co 3–4 tygodne.
W chemioterapii wielolekowej dawka cisplatyny musi zostać zmniejszona; zwykle stosuje się 20 mg/m2 powierzchni ciała, co 3–4 tygodnie.
U osób z zaburzeniami czynności nerek lub z zahamowaną czynnością szpiku kostnego lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawki.
W celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia i wydalania odpowiednich ilości moczu należy wypijać duże ilości płynów w okresie 24 godzin po zakończeniu wlewu dożylnego preparatu.
Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniego nawodnienia we wlewie dożylnym przed i po podaniu preparatu podawany jest chlorek sodu lub chlorek sodu z glukozą. Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia w okresie od 2–12 godzin przed podaniem, do co najmniej 6 godzin po podaniu preparatu. Odpowiednie nawodnienie jest konieczne w celu zapewnienia właściwej diurezy (wydalanie odpowiedniej ilości moczu) w czasie i po podaniu preparatu. Jeżeli wydalanie moczu po nawodnieniu jest zbyt małe lekarz może zastosować diurezę wymuszoną (np. przez podanie środka moczopędnego lub przez dożylne podanie mannitolu).

Czy można stosować Cisplatin-Ebewe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?".
Preparat jest przeciwwskazany zarówno w okresie ciąży jak i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie leków mielosupresyjnych lub napromieniania nasila hamowanie czynności szpiku kostnego przez cisplatynę.
Leki obniżające ciśnienie tętnicze (furosemid, hydralazyna, diazoksyd, propranolol) mogą nasilać nefrotoksyczne działanie preparatu. W przypadku równoległego stosowania allopurynolu, kolchicyny, probenecydu lub sulfinpyrazonu lekarz zaleci niezbędną modyfikację ich dawkowania. Z wyjątkiem szczególnych sytuacji (duże dawki cisplatyny i zmniejszona diureza) stosowanie diuretyków pętlowych (np. furosemid) jest przeciwwskazane ze względu na możliwość uszkodzenia nerek i działanie ototoksyczne (powodujące uszkodzenie słuchu). Równoległe stosowanie leków przeciwhistaminowych, buklizyny, cyklizyny, loksapiny, meklozynu, fenotiazyn, tioksantenów lub trimetobenzamidów może maskować objawy ototoksyczności (szum w uszach, zawroty glowy). Równoległe stosowanie preparatów nefrotoksycznych (np. cefalosporyna, aminoglikozydy, amfoteryczna B, środki kontrastujące) lub ototoksycznych (np. aminoglikozydy) nasila szkodliwe działanie cisplatyny odpowiednio na nerki i słuch. Jeżeli stosowane są preparaty wydalane głównie przez nerki (np. bleomycyna, metotreksat) należy zachować ostrożność zarówno w czasie jak i po zakończeniu leczenia cisplatyną z uwagi na możliwość zaburzeń czynności nerek. Ifosfamid (który w monoterapii nie wykazuje działania ototoksycznego) nasila ototoksyczne działanie cisplatyny a także powoduje zwiększone wydalanie białka. Pirydoksyna i heksametylomelamina mogą niekorzystnie wpływać na odpowiedź na leczenie. Cisplatyna może nasilać neurotoksyczność paklitakselu i docetakselu. Stosowanie preparatu może wpływać na stężenie litu we krwi; lekarz zaleci monitorowanie stężenia litu. Stosowanie cisplatyny z bleomycyną i winblastyną może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu Raynauda. Cisplatyna może hamować wchłanianie fenytoiny i zmniejszać kontrolę napadów drgawkowych. Nie należy rozpoczynać nowej terapii przeciwpadaczkowej w okresie stosowania preparatu (bezwzględnie przeciwwskazane). Penicylamina (i inne czynniki chelatujące) może osłabiać skuteczność cisplatyny. Leki stosowane w chemioterapii przeciwnowotworowej mogą wpływać na działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych; należy skonsultować się z lekarzem jak często należy wykonywać badania czasu protrombinowego w okresie leczenia. Stosowanie cisplatyny równolegle z cyklosporyną może mieć niekorzystny wpływ na układ immunologiczny. W okresie 3 miesięcy od zakończenia leczenia cisplatyną nie należy przyjmować żywych szczepionek wirusowych. Szczepionka przeciwko żółtej febrze jest przeciwwskazana i może spowodować układowy odczyn poszczepienny co może doprowadzić do śmierci.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Cisplatin-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. Działania niepożądane zależą od dawki i mogą nasilać się wraz z dawką skumulowaną. U większości pacjentów występują ciężkie nudności i wymioty oraz jadłowstręt u biegunka, zwykle ustępujące po 24 godzinach. Nudności mogą utrzymywać się do tygodnia. Nawet pojedyncza dawka preparatu może powodować ciężkie działania neurotoksyczne i ototoksyczne (zwłaszcza u dzieci), a także zahamowanie czynności szpiku kostnego. W przypadku leczenia nowotworów łagodnych i złośliwych (łącznie z torbielami i polipami) zwiększa się ryzyko wystąpienia białaczki wtórnej. Ryzyko to jest zależne od dawki, nie zależy od wieku i płci.
Bardzo często możliwe (w większości przemijające) zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów w morfologii krwi). Rzadko może wystąpić niedokrwistość hemolityczna (przemijająca po zakończeniu leczenia), agranulocytoza (znaczny niedobór granulocytów w morfologii krwi), ciężka niedokrwistość aplastyczna lub zagrażające życiu zahamowanie czynności szpiku kostnego. Niezbyt często mogą wystąpić: skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka, odczyn w miejscu podania), a także, sporadycznie możliwe niebezpieczne reakcje anafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny, przyspieszenie częstotliwości rytmu serca). Często możliwe zaburzenia czynności nerek, odwracalna lub nieodwracalna niewydolność nerek a także martwica kanalików nerkowych (mocznica, bezmocz, zwiększenie stężenia kreatyniny, mocznika, i kwasu moczowego we krwi). Rzadko, jako skutek nefrotoksyczności cisplatyny może wystąpić zmniejszenie stężenia kationów (magnezu, wapnia, sodu, potasu) z towarzyszącymi kurczami mięśni i zmianami w zapisie EKG. Skutki neurotoksyczności cisplatyny obejmują: neuropatię obwodową (zaburzenia czuciowe), rzadko zaburzenia widzenia i utratę wzroku, zaburzenia mózgowe (splątanie, zaburzenia mowy, utratę pamięci, porażenia, zapalenie nerwu wzrokowego, ślepotę korową) a nawet sporadycznie utratę czynności życiowych mózgu. Stosowanie cisplatyny należy natychmiast zakończyć jeżeli wystąpią zaburzenia mózgowe. Objawy neurotoksyczności mogą (w 50-70%) być odwracalne. Ototoksyczność preparatu może często powodować zaburzenia słuchu (szumy uszne, zaburzenia słyszenia dźwięków o wyższych częstotliwościach) a także całkowitą utratę słuchu, zaburzenia przedsionkowe, zawroty głowy. Zaburzenia słuchu szczególnie u dzieci i u osób w podeszłym wieku mogą mieć ciężki przebieg. Możliwe zaburzenia rytmu serca, zmiany w zapisie EKG, odwracalne zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT), łysienie, zaburzenia układu rozrodczego (spermatogenezy i owulacji), ginekomastia, miejscowy obrzęk i ból po podaniu dożylnym, zapalenie żyły w miejscu podania. Rzadko możliwe nadciśnienie, zawał serca (nawet po kilku latach od zakończenia leczenia), zwiększenie stężenia cholesterolu, zwiększenie aktywności amylazy we krwi. Bardzo rzadko możliwe zaburzenia endokrynologiczne (nieprawidłowe wydzielanie ADH), niedokrwienie naczyń mózgowych lub wieńcowych, zaburzenia krążenia obwodowego, zwiększenie stężenia żelaza we krwi.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cisplatyna

Cisplatin Actavis (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Cisplatin Teva (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Cisplatinum Accord (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies