Ascodan (kwas acetylosalicylowy + kodeina) - tabletki

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Ascodan tabletki; 1 tabl. zawiera: 400 mg kwasu acetylosalicylowego, 8 mg kodeiny; 10 tabl. Polpharma 7.14 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2018 r.

Preparat zawiera substancję: kwas acetylosalicylowy + kodeina

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Ascodan?

Preparat o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym oraz hamującym agregację płytek krwi, zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny oraz kodeinę.

Co zawiera i jak działa Ascodan?

Jest to preparat złożony zawierający kwas acetylosalicylowy oraz kodeinę. Kwas acetylosalicylowy zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podobnie jak wiele innych NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.
Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolności płytek do agregacji i hamowania zależnego od tromboksanu skurczu naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).
Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe preparatu w postaci tabletek osiąga maksimum po 1–2 godzinach po podaniu. Po zastosowaniu pojedynczej dawki działanie przeciwbólowe utrzymuje się przez 3–6 godzin.
Drugi ze składników preparatu to kodeina, lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Działanie farmakologiczne kodeiny jest warunkowane przez jej metabolit – morfinę. Tylko około 10% podanej doustnie dawki kodeiny jest metabolizowane do morfiny. Skojarzenie kodeiny i kwasu acetylosalicylowego sprawia, że preparat ma dłuższe i silniejsze działanie przeciwbólowe niż każda z substancji czynnych stosowana w monoterapii. Kodeina wykazuje także silne działanie przeciwkaszlowe i często jest stosowana jako lek przeciwkaszlowy. Po podaniu doustnym kodeina dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając stężenie maksymalne we krwi w ciągu około 1 godziny po podaniu.

Kiedy stosować Ascodan?

Preparat jest wskazany do stosowania:
­ w przypadku gorączki i innych dolegliwości towarzyszących przeziębieniu i grypie
­ w bólach różnego pochodzenia o małym lub umiarkowanym nasileniu (w tym bóle głowy, bóle mięśni i stawów, ból neuropatyczny).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa), skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, wstrząs, pokrzywka lub inne objawy nadwrażliwości po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­ chorych na astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu oddechowego, alergiczny lub sezonowy nieżyt nosa lub obrzęk błony śluzowej nosa (zwiększone ryzyko napadu astmy, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych)
­ z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, stanami zapalnymi lub krwawieniami z przewodu pokarmowego (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i krwotoku z przewodu pokarmowego)
­ z depresją oddechową
­ w stanach, w których istnieje ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit
­ w stanach ostrego upojenia alkoholowego
­ z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
­ z ciężką niewydolnością serca
­ ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna, hemofilia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia krwi) lub stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, heparyna)
­ niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
­ stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
­ stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
­ uzależnionych od opioidów (w tym opioidowych leków przeciwbólowych)
oraz
· u kobiet w okresie ciąży
· u kobiet w okresie karmienia piersią
· u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych, zwłaszcza grypy lub ospy wietrznej, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Ascodan?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Chorzy przyjmujący równolegle inne leki, przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu (zobacz akapit „Czy mogę stosować równolegle inne leki?”). W szczególności nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku równoległego stosowania leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii) lub leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u chorych:
­ z niedoczynnością kory nadnerczy
­ z zaburzeniami czynności nerek (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz pogorszenia czynności nerek)
­ z rozrostem gruczołu krokowego i/lub z utrudnionym odpływem moczu
­ z chorobami dróg żółciowych (np. kamicą żółciową) oraz po zabiegach chirurgicznych w obrębie dróg żółciowych (u chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego oraz u chorych z kamicą żółciową kodeina może powodować wystąpienie ostrego bólu brzucha związanego z drogami żółciowymi lub trzustką, któremu towarzyszy skurcz zwieracza Oddiego, tj. zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej)
­ z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i/lub toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby (nasilenie toksyczności salicylanów; należy kontrolować czynność wątroby).
Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Należy przerwać stosowanie preparatu 5–7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat stosowany jest w przypadku krwotoków z dróg rodnych, obfitych krwawień miesiączkowych (mogą one ulec nasileniu), przez kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi oraz u osób z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością serca.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenia, krwawienia). Alkohol zwiększa także ryzyko wystąpienia związanej z działaniem kodeiny depresji oddechowej.
Stosowanie leków przeciwbólowych zawierających kodeinę (zwłaszcza w przypadku leczenia trwającego dłużej niż 3 dni i/lub stosowania dawek większych niż zalecane) może prowadzić do uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych po zaprzestaniu ich stosowania. Nie należy nagle przerywać stosowania powyższych preparatów, zwłaszcza jeżeli stosowane były długotrwale.
Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest przez osoby w podeszłym wieku. W tej grupie wiekowej istnieje nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego perforacja, które mogą prowadzić do śmierci. W przypadku konieczności długotrwałego stosowania należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów pomiędzy dawkami. Chorzy z tej grupy wiekowej powinni pozostawać pod nadzorem lekarskim.
Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym preparatu, może powodować zaburzenia płodności u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Preparat może powodować senność oraz zaburzenia sprawności psychoruchowej.

Dawkowanie preparatu Ascodan

Preparat ma postać tabletek. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli: 1–2 tabletki, w razie potrzeby 2–3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę.
Młodzież po 12. roku życia: 1–2 tabletki na dobę.
Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.
Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku lub po nim, popijając dużą ilością wody.

Czy można stosować Ascodan w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet karmiących piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania.
Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
· metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; lekarz może zalecić okresową kontrolę morfologii krwi)
· leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia; zwiększenie ryzyka krwotoku)
· selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, np. citalopram, paroksetyna, sertralina (zwiększone ryzyko krwawienia)
· leki moczopędne, np. furosemid (możliwe zmniejszenie skuteczności działania moczopędnego; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
· leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego)
· inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ nie jest zalecane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
· glikokortykosteroidy stosowane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy oraz krwawienia z przewodu pokarmowego)
· leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika np. tolbutamid, chlorpropamid, glibenklamid (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii; nie należy stosować preparatu równolegle z pochodnymi sulfonylomocznika; konieczna może być modyfikacja dawkowania insuliny)
· leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd, sulfinpirazon (kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami nasilającymi wydalanie kwasu moczowego, powoduje osłabienie działania tych leków; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej; nie należy stosować preparatu z lekami stosowanymi w leczeniu dny)
· digoksyna (ryzyko nasilenia działania digoksyny)
· leki trombolityczne, takie jak streptokinaza i altepaza oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
· kwas walproinowy (ryzyko nasilenia jego toksyczności oraz nasilenia działania przeciwagregacyjnego)
· fenytoina (możliwe nasilenie toksyczności fenytoiny)
· acetazolamid (inhibitor anhydrazy węglanowej, słaby lek moczopędny stosowany niekiedy w leczeniu np. jaskry; ryzyko nasilenia toksyczności acetazolamidu).
Ze względu na zawartość kodeiny w preparacie, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu z:
· lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak np. leki nasenne, uspokajające, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki pochodne fenotiazyny (ryzyko hamowania ośrodka oddechowego, zaburzeń świadomości i innych działań niepożądanych wynikających z hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego)
· innymi opioidowymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak np. fentanyl, hydromorfon, morfina, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, tramadol (ryzyko nasilenia hamowania ośrodka oddechowego)
· lekami cholinolitycznymi (ryzyko wystąpienia niedrożności porażennej jelit)
· meksyletyną (kodeina może osłabiać działanie przeciwarytmiczne meksyletyny)
· metoklopramidem, domperidonem (kodeina może ograniczać działanie tych leków i wywierać przeciwstawne działanie na przewód pokarmowy).
Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym krwotoku. Kodeina może nasilać hamujące działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy w tym działanie depresyjne na ośrodek oddechowy. Nie należy spożywać alkoholu w okresie stosowania preparatu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Ascodan może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, brak łaknienia, suchość w jamie ustnej, zaparcia, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz nasilenie lub nawrót choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, ogniskowa martwica komórek wątroby, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u chorych z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub wcześniej występującą chorobą wątroby, ostry ból brzucha wskazujący na skurcz zwieracza Oddiego, głównie u chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego. Możliwe: zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia słuchu, zwężenie źrenic, senność, zaburzenia nastroju, omamy, drgawki (dzieci), nadmierne uspokojenie, sedacja, niewydolność serca, zaburzenia czynności nerek, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek, białkomocz, obecność krwinek białych i czerwonych w moczu, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, skurcz moczowodów, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy), małopłytkowość, niedokrwistość w skutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, leukopenia, agranulocytoza. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić niedokrwistość hemolityczna. Może wystąpić hamowanie ośrodka oddechowego (częściej u osób w podeszłym wieku oraz u małych dzieci, u których możliwe również drgawki). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies