Accuzide (hydrochlorotiazyd + chinapryl) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Accuzide tabletki powlekane; 12,5 mg + 10 mg (1 tabl. zawiera: 10 mg chinaprylu, 12,5 mg hydrochlorotiazydu); 30 tabl. Pfizer Europe 26.73 Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2017 r.

Preparat zawiera substancję: hydrochlorotiazyd + chinapryl

Lek dostępny na receptę

Co to jest Accuzide?

Lek obniżający ciśnienie tętnicze. Preparat złożony zawierający inhibitor konwertazy angiotensyny (chinapryl) oraz substancję o umiarkowanym działaniu moczopędnym (hydrochlorotiazyd).

Co zawiera i jak działa Accuzide?

Jest to preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: chinapryl i hydrochlorotiazyd. Chinapryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny. Wspólny mechanizm działania leków z tej grupy polega na hamowaniu aktywności enzymu odpowiedzialnego za powstawanie angiotensyny II (enzym ten to konwertaza angiotensyny, często oznaczana skrótem ACE, który pochodzi od angielskiej nazwy Angiotensin Converting Enzyme). Zahamowanie aktywności tego enzymu powoduje ograniczenie przekształcania (konwersji) nieaktywnej angiotensyny I do aktywnej angiotensyny II. Angiotensyna II odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny prowadzi do zmniejszenia stężenia angiotensyny II, a przez to do obniżenia ciśnienia tętniczego. Ponadto, inhibitory ACE nasilają efekty zależne od bradykininy (substancja działająca rozkurczowo na naczynia krwionośne), wywierają ochronny wpływ na naczynia i wykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz w leczeniu i profilaktyce chorób układu sercowo–naczyniowego, a także w leczeniu chorób nerek (nefropatii cukrzycowej i niecukrzycowej). Drugą substancją czynną preparatu jest hydrochlorotiazyd, lek moczopędny o budowie sulfonamidowej z grupy diuretyków tiazydowych. Działanie leków moczopędnych polega na zwiększeniu objętości wydalanego moczu. Hydrochlorotiazyd powoduje zahamowanie zwrotnego transportu jonów sodu w kanalikach nerkowych, co skutkuje nasileniem wydalania sodu z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie potasu, magnezu i chloru, natomiast zmniejsza się wydalanie wapnia. Utrata potasu z moczem jest mniej nasilona w obecności chinaprylu. Działanie hydrochlorotiazydu prowadzi także do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego.
Działanie przeciwnadciśnieniowe preparatu złożonego jest silniejsze niż działanie każdej z substancji czynnych stosowanych niezależnie (w monoterapii). Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego występuje zwykle po około 2. tygodniach stosowania preparatu.

Kiedy stosować Accuzide?

Preparat jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u chorych, u których właściwe jest skojarzone stosowanie chinaprylu i leku moczopędnego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub na inne sulfonamidy. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli:
· kiedykolwiek wystąpił u Ciebie obrzęk naczynioruchowy lub występuje wrodzony (dziedziczny) obrzęk naczynioruchowy
· występuje zwężenie drogi odpływu krwi z komory serca
· występuje bezmocz lub ciężkie zaburzenia czynności nerek.
Nie stosować równoległe z aliskirenem u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 60 ml/min/1,73 m2).
Preparat jest przeciwwskazany w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Accuzide?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Należy zachować ostrożność stosując preparat u chorych ze zwężeniem aorty.
W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, w tym anafilaktyczne i pokrewne reakcje o ciężkim przebiegu, stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia.
Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ preparat może powodować nagłe i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza po przyjęciu pierwszej dawki. Zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego po przyjęciu preparatu dotyczy szczególnie osób:
· ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, odwodnionych lub z niedoborem elektrolitów (np. przyjmujących leki moczopędne, stosujących dietę o małej zawartości soli, z niedoborem sodu, poddawanych dializom, po biegunce lub wymiotach, obficie pocących się, przyjmujących za mało płynów)
· ze wzmożoną aktywacją układu renina–angiotensyna–aldosteron (RAA), którą można podejrzewać w przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego, zastoinowej niewydolności serca, hemodynamicznie istotnego upośledzenia odpływu krwi z lewej komory serca, zwężenia tętnic nerkowych lub zwężenia tętnicy jedynej czynnej nerki, osób z marskością wątroby i/lub wodobrzuszem, osób poddawanych zabiegom lub znieczulanych
· z ciężką zastoinową niewydolnością serca (możliwe także wystąpienie skąpomoczu, postępującej azotemii oraz rzadko ostrej niewydolności nerek, zakończonej niekiedy zgonem).
W powyższych przypadkach leczenie może być rozpoczynane tylko pod ścisłym nadzorem lekarskim. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego wymagany jest specjalny nadzór medyczny i dokładna obserwacja, zwłaszcza przez pierwsze 2 tygodnie leczenia i każdorazowo podczas zwiększania dawki. Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać niedobory elektrolitów i zapewnić odpowiednie nawodnienie organizmu.
Podobna ostrożność jest wymagana u osób z ze zwiększonym ryzykiem niedokrwienia mięśnia sercowego lub mózgu w przypadku ciężkiego niedociśnienia (np. osoby z chorobą niedokrwienną serca lub zwężeniem naczyń mózgowych, u których niedociśnienie mogłoby spowodować zawał serca, udar mózgu).
Objawowe niedociśnienie tętnicze może także wystąpić u osób stosujących inne leki przeciwnadciśnieniowe (ponieważ preparat może nasilać ich działanie).
W przypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego chorego należy położyć na plecach i wezwać pomoc medyczną. Wystąpienie niedociśnienia tętniczego po przyjęciu pierwszej dawki preparatu nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania preparatu, jednakże konieczne jest uzyskanie stabilizacji ciśnienia tętniczego i objętości płynów.
Inhibitory ACE mogą powodować suchy, uporczywy kaszel (skutek nasilenia działania bradykininy), bez odkrztuszania, który ustępuje po zaprzestaniu stosowania preparatu.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność; lekarz zaleci regularne oznaczanie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, substancji zawierających azot, których stężenie we krwi charakteryzuje czynność nerek. W przypadku postępujących zaburzeń czynności nerek lekarz rozważy konieczność zaprzestania stosowania preparatu.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek działanie preparatu może ulec nasileniu. W tej grupie chorych lekarz zmniejszy dawkę początkową i dostosuje dalsze dawkowanie kontrolując równolegle czynność nerek.
Doświadczenie dotyczące stosowania preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min) jest niewystarczające. U chorych po przeszczepieniu nerki, przed zastosowaniem preparatu, należy wykluczyć zwężenie tętnicy nerkowej.
Po zastosowaniu inhibitorów ACE u chorych z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, szczególnie jeśli preparat jest stosowany równolegle z lekiem moczopędnym. U tych chorych leczenie może być rozpoczynane wyłącznie od małych dawek, pod ścisłą kontrolą lekarską i konieczne jest monitorowanie czynności nerek.
Po zastosowaniu chinaprylu u chorych z nadciśnieniem tętniczym bez wcześniejszych zaburzeń czynności nerek może wystąpić zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, szczególnie jeśli chinapryl jest stosowany równolegle z lekiem moczopędnym. Ryzyko to wzrasta u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli po zastosowaniu preparatu wystąpią takie zaburzenia lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub zaprzestanie stosowania preparatu. Czynność nerek należy uważnie kontrolować.
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. Stosowanie tiazydowych leków moczopędnych może sprzyjać zaburzeniom równowagi wodno-elektrolitowej, które mogą prowadzić do śpiączki wątrobowej. Chinapryl w wątrobie ulega przekształceniu do postaci aktywnej farmakologicznie. U chorych z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Chorzy powinni pozostawać pod stałą kontrolą lekarską.
Rzadko może wystąpić żółtaczka cholestatyczna, która może prowadzić do piorunującej martwicy wątroby, zakończonej niekiedy zgonem. Jeżeli wystąpi żółtaczka cholestatyczna lub zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem ponieważ konieczne może być zaprzestanie stosowania preparatu i wdrożenie odpowiedniego leczenia.
Stosowanie inhibitorów ACE wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji anafilaktycznej na jad owadów i inne alergeny, także podczas odczulania (w przypadku planowanego odczulania należy skonsultować się z lekarzem, który o ile to możliwe, zaleci czasowe zaprzestanie stosowania preparatu).
Hydrochlorotiazyd może spowodować wystąpienie zespołu Stevensa i Johnsona, a także wystąpienie tocznia rumieniowatego lub nasilać jego objawy.
Preparat może powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie i mogący stanowić zagrożenie życia). W razie wystąpienia pierwszych objawów obrzęku należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast szukać pomocy medycznej. Konieczna jest hospitalizacja, monitorowanie chorego a niekiedy podjęcie odpowiedniego leczenia. Po wystąpieniu obrzęku naczynioruchowego nie wolno ponownie stosować preparatu ani innych inhibitorów konwertazy angiotensyny. Ryzyko obrzęku naczynioruchowego jest zwiększone u osób, u których w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy oraz u osób rasy czarnej. Obrzęk naczynioruchowy może także dotyczyć jelit (objawami są bóle brzucha z lub bez nudności i wymiotów), co należy brać pod uwagę w przypadku wystąpienia bólów brzucha.
Zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego występuje także u chorych stosujących temsyrolimus (lub inne inhibitory mTOR) lub wildagliptynę (lub inne inhibitory DPP IV). Należy zachować ostrożność jeżeli lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia tymi lekami u osób stosujących inhibitory ACE.
U osób rasy czarnej preparat może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego.
Procedury krążenia pozaustrojowego (hemodializa, hemofiltracja, afereza lipoprotein o małej gęstości LDL), w czasie których krew narażona jest na kontakt z elektrycznie ujemnie naładowanymi powierzchniami mogą spowodować wystąpienie ciężkich reakcji rzekomoanafilaktycznych, objawiających się obrzękiem twarzy, niedociśnieniem tętniczym, dusznością, nagłym uczuciem gorąca, stanowiących niekiedy bezpośrednie zagrożenie życia. Przed tego typu zabiegiem konieczna jest konsultacja z lekarzem, który może zalecić inne leki przeciwnadciśnieniowe lub stosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych.
Ze względu na zawartość hydrochlorotiazydu, preparat może zaburzać równowagę wodno-elektrolitową i powodować niedobory sodu, potasu, magnezu, chloru. W okresie stosowania preparatu lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia tych jonów. Preparat zmniejsza wydalanie wapnia w moczu i może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię). Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W przypadku znacznej hiperkalcemii należy wykonać badania oceniające czynność przytarczyc. Przed wykonaniem badań czynnościowych przytarczyc należy przerwać stosowanie preparatu (tylko po konsultacji z lekarzem i na jego zalecenie).
Jeżeli wystąpią objawy takie jak: suchość w ustach, wzmożone pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, skąpomocz, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), nudności lub wymioty, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej.
Lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia potasu we krwi. Ze względu na zawartość tiazydowego leku moczopędnego preparat może powodować hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi). Jednakże chinapryl zawarty w preparacie przeciwdziała hipokaliemii spowodowanej przez diuretyk tiazydowy. Ryzyko hipokaliemii jest większe u chorych z marskością wątroby, z nasiloną diurezą, przyjmujących niedostateczne ilości elektrolitów, a także u chorych przyjmujących kortykosteroidy lub ACTH. Hipokaliemia nasila toksyczne działania stosowanych równolegle glikozydów naparstnicy.
Zawarty w preparacie chinapryl może powodować hiperkaliemię (zwiększenie stężenia potasu we krwi), zwłaszcza u osób z niewydolnością nerek, niewydolnością serca oraz u chorych na cukrzycę. Należy unikać stosowania leków mogących zwiększać stężenie potasu we krwi, takich jak np. suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas lub heparyna. Zwykle, jeżeli lekarz uzna stosowanie tych leków za konieczne, zaleci zachowanie ostrożności i monitorowanie stężenia potasu we krwi.
Hydrochlorotiazyd może powodować zwiększenie stężenia lipidów we krwi (cholesterolu i trójglicerydów).
Tiazydowe leki moczopędne mogą powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemię) i w rzadkich przypadkach powodować wystąpienie napadów dny moczanowej.
Chorym na cukrzycę lekarz zaleci uważne kontrolowanie stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu. Istnieje ryzyko zaburzeń kontroli stężenia glukozy we krwi, może wystąpić hipo- i hiperglikemia. Preparat może wpływać na skuteczność działania doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne dostosowanie ich dawkowania przez lekarza.
Leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny mogą powodować zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutropenię], zmniejszenie liczby wszystkich granulocytów [agranulocytozę], zahamowanie czynności szpiku kostnego). Lekarz zaleci regularną kontrolę morfologii krwi, szczególnie na początku leczenia oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek, osób ze współistniejącą chorobą tkanki łącznej (np. toczniem rumieniowatym lub twardziną skóry) oraz osób stosujących inne leki mogące powodować zmiany w morfologii krwi (allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki). W razie wystąpienie jakichkolwiek objawów zakażenia (np. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, ból gardła) należy koniecznie skonsultować się z lekarzem i upewnić się, że nie nastąpiło obniżenie odporności organizmu.
Poinformuj lekarza o stosowaniu preparatu jeżeli planujesz zabieg operacyjny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Stosowanie preparatu równolegle z lekami stosowanymi do znieczulenia może prowadzić do wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego.
Zawarty w preparacie hydrochlorotiazyd, podobnie jak inne sulfonamidy, może powodować reakcje nadwrażliwości obejmującą nagłe pogorszenie ostrości wzroku, ból oka, przemijającą krótkowzroczność i jaskrę z zamykającym się kątem przesączania. Objawy te mogą wystąpić w ciągu kilku godzin lub kilku tygodni od rozpoczęcia stosowania preparatu. Zwiększone ryzyko występuje u osób uczulonych na sulfonamidy lub penicylinę.
Leki moczopędne powodują zwiększenie stężenia oraz nasilenie toksycznego działania litu; nie należy stosować preparatów litu równolegle z diuretykami.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn, szczególnie na początku leczenia.

Dawkowanie preparatu Accuzide

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Zalecana dawka początkowa u chorych nie przyjmujących aktualnie leków moczopędnych: 1 tabletka (10 mg + 12,5 mg) 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę do1 tabletki (20 mg + 12,5 mg) 1 raz na dobę.
Jeżeli aktualnie stosowany jest lek moczopędny, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego, zalecana dawka początkowa chinaprylu wynosi 5 mg. Przed zaleceniem preparatu złożonego lekarz dostosuje dawkowanie poszczególnych składników, aż do uzyskania pożądanego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Jeżeli ustalone dawki substancji czynnych będą zbliżone do występujących w preparacie złożonym, lekarz może zalecić jego stosowanie.
Nie należy stosować preparatu złożonego w leczeniu początkowym u chorych z zaburzeniami czynności nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 60 ml/min. U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–60 ml/min) lekarz dostosuje dawkowanie; dawka początkowa chinaprylu wynosi zwykle 5 mg na dobę. Następnie, u chorych wymagających włączenia leku moczopędnego lekarz może zalecić stosowanie preparatu złożonego. Jeżeli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 30 ml/min stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
U osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia) nie wykazano konieczności dostosowywania dawkowania.
Dzieci:
Nie należy stosować preparatu u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Accuzide w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz hydrochlorotiazyd mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Stosowanie preparatu w II i III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Nie należy stosować preparatu w I trymestrze ciąży.
Nie należy rozpoczynać stosowania preparatu w okresie ciąży. Jeżeli kobieta planuje ciążę powinna skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest zmiana sposobu leczenia przeciwnadciśnieniowego. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zajścia w ciążę w okresie przyjmowania preparatu należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem ponieważ wymagane jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy unikać równoległego stosowania preparatu i tetracykliny. Ponieważ preparat zawiera węglan magnezu, w przypadku równoległego stosowania z tetracyklinami, wchłanianie tetracykliny może ulec zmniejszeniu o około 30 %.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i leków zwiększających stężenie potasu we krwi (sole potasu, niektóre leki moczopędne i przeciwnadciśnieniowe np. spironolakton, triamteren, amiloryd, eplerenon, suplementy potasu, trimetoprym, takrolimus, cyklosporyna, heparyna) oraz zawierających potas zamienników soli kuchennej. Może to prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zwiększenie stężenia potasu we krwi).
Preparat zawiera lek moczopędny; w przypadku stosowania innych leków moczopędnych może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienie tętnicze.
Preparat może nasilać działanie stosowanych równolegle innych leków przeciwnadciśnieniowych, leków rozszerzających naczynia krwionośne lub innych leków mogących obniżać ciśnienie tętnicze (np. niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwpsychotyczne, znieczulające, nasenne, uspokajające, barbiturany, opioidy, azotany). Może wystąpić nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienie tętnicze.
Poinformuj lekarza o stosowaniu preparatu jeżeli planujesz zabieg operacyjny lub inny zabieg wymagający znieczulenia. Stosowanie preparatu równolegle z lekami stosowanymi do znieczulenia może prowadzić do wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego, a nawet wstrząsu.
Preparat może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryny).
Preparat może powodować zwiększenie stężenia litu we krwi oraz nasilać jego toksyczne działania. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego należy zachować ostrożność i często kontrolować stężenie litu we krwi.
Kortykosteroidy, ACTH mogą nasilać niedobory elektrolitów, szczególnie potasu.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen, indometacyna, selektywne inhibitory COX-2) mogą osłabiać przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu oraz powodować zaburzenia czynności nerek i zwiększenie stężenia potasu we krwi. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie i regularnie kontrolować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku.
Zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego występuje u chorych stosujących temsyrolimus (lub inne inhibitory mTOR) lub wildagliptynę (lub inne inhibitory DPP IV). Należy zachować ostrożność jeżeli lekarz zaleci rozpoczęcie leczenia tymi lekami u osób stosujących inhibitory ACE.
Leki mogące wpływać na morfologię krwi (allopurynol, leki immunosupresyjne, kortykosteroidy, prokainamid, cytostatyki) zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych, a zwłaszcza leukopenii.
Równoległe stosowanie preparatu z lekami powodującymi utratę potasu (np. kortykosteroidami, tetrakozaktydem, amfoterycyną B, ACTH, penicyliną G, kwasem salicylowym i jego pochodnymi, lekami przeczyszczającymi lub moczopędnymi) może zwiększać ryzyko hipokaliemii (zmniejszenia stężenia potasu we krwi).
Preparat może powodować hipokaliemię, która nasila toksyczność glikozydów nasercowych (np. digoksyna), leków przeciwarytmicznych i innych leków mogących powodować zagrażające życiu zburzenia rytmu serca typu torsade de pointes. Hipokaliemia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes: U chorych stosujących ww. leki należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu oraz wykonywać badania EKG.
Leki zobojętniające sok żołądkowy mogą zmniejszyć dostępność biologiczną preparatu.
Stosowanie preparatu równolegle z lekami przeciwcukrzycowymi (preparaty doustne, insulina) może nasilać zmniejszenie stężenia glukozy we krwi i zwiększać ryzyko hipoglikemii. Należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.
Tiazydowe leki moczopędne mogą zaburzyć kontrolę stężenia glukozy we krwi; może być konieczne aby lekarz dostosował dawkowanie doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny. Należy uważnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.
Preparat może powodować osłabienie działania amin presyjnych (np. adrenalina) na mięśniówkę tętnic (osłabienie reakcji prowadzącej do zwiększenia ciśnienia tętniczego).
Leki wiążące kwasy żółciowe (cholestyramina, kolestypol) mogą znacząco zmniejszać wchłanianie hydrochlorotiazydu z przewodu pokarmowego.
Działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny) nie zostało znacząco zmienione skutkiem równoległego stosowania chinaprylu.
Nie zaleca się skojarzonego stosowania różnych leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego nie zaleca się równoległego stosowania preparatu i antagonistów receptora angiotensyny lub aliskirenu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, w tym niedociśnienia tętniczego, zaburzeń czynności nerek, hiperkaliemii, omdlenia i udaru. Jeżeli lekarz zaleci takie leczenie skojarzone, należy kontrolować ciśnienie tętnicze, czynność nerek i stężenia elektrolitów.
Stosowanie preparatu równoległe z aliskirenem u chorych na cukrzycę lub z zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR mniejszy niż 60 ml/min/1,73 m2) jest przeciwwskazane.
Ponieważ preparat może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, konieczne może być dostosowanie dawek leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej (probenecyd, sulfinpyrazon, allopurynol).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Accuzide, Accuzide 20, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do często występujących działań niepożądanych należą: bóle i zawroty głowy, kaszel, zmęczenie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność, bóle pleców, bóle mięśni, zapalenie oskrzeli, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, nieżyt błony śluzowej nosa, hiperkaliemia, dna moczanowa, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, bezsenność, senność, dławica piersiowa, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), uczucie kołatania serca. Niezbyt często: zakażenia wirusowe, zapalenie zatok, zapalenie dróg moczowych, zaburzenia tolerancji glukozy, stany splątania, depresja, nerwowość, uczucie mrowienia i drętwienia (parestezje), szumy uszne, zaburzenia widzenia, zaburzenia smaku, objawy wywołane niedociśnieniem tętniczym (np. zawroty głowy, omdlenia), przemijający napad niedokrwienny mózgu, zawał serca, duszność, suchość błony śluzowej jamy ustnej i gardła, wzdęcia, łysienie, nadwrażliwość na światło, świąd, wysypka, obfite pocenie się, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), niewydolność nerek, białkomocz, bóle stawów, impotencja, obrzęki obwodowe, obrzęk uogólniony, gorączka. Rzadko: zaburzenia równowagi, eozynofilowe zapalenie płuc, zapalenie języka, zaparcie, zmiany skórne (niekiedy z gorączką, bólami stawowo-mięśniowymi, zapaleniem naczyń). Bardzo rzadko: niedrożność jelit, obrzęk naczynioruchowy jelit, pokrzywka. Ponadto możliwe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby granulocytów [agranulocytoza], zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], zmniejszenie liczby płytek krwi [małopłytkowość], niekiedy z plamicą, zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna), reakcje anafilaktyczne, zdarzenia naczyniowo-mózgowe, ostra krótkowzroczność, ostra jaskra z zamykającym się kątem przesączania, zaburzenia rytmu serca, skurcz oskrzeli, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, ciężkie reakcje skórne (martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, pęcherzyca), toczeń rumieniowaty układowy, cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie błon surowiczych, zwiększenie stężenia lipidów we krwi, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie miana przeciwciał przeciwjądrowych, zwiększone OB, zwiększenie wartości hematokrytu. Nie można także wykluczyć wystąpienia innych działań niepożądanych zgłaszanych wcześniej dla każdej z substancji czynnych preparatu stosowanych niezależnie.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające hydrochlorotiazyd + chinapryl

Accuzide 20 (tabletki powlekane)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies