Nedal (nebiwolol) - tabletki

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Nedal tabletki; 5 mg; 28 tabl. Polfa Warszawa 17.58 0.00
10.95
Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r.

Preparat zawiera substancję: nebiwolol

Lek dostępny na receptę

Co to jest Nedal?

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Co zawiera i jak działa Nedal?

Substancją czynną preparatu jest nebiwolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Receptory adrenergiczne występują na powierzchni komórek nerwowych, mięśniowych lub gruczołowych w licznych tkankach i narządach. W warunkach fizjologicznych pobudzane są przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz obwodowych naczyń krwionośnych. Działanie nebiwololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Nebiwolol ma działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1 w sercu, co zmniejsza ryzyko występowania działań niepożądanych związanych z obwodowym działaniem leku (np. ryzyko zwężenia dróg oddechowych związane z blokowaniem receptorów beta 2 w mięśniach gładkich oskrzeli). Ponadto, nebiwolol wykazuje niewielkie działanie rozszerzające naczynia obwodowe, spowodowane wpływem na syntezę tlenku azotu.
Po podaniu doustnym nebiwolol szybko się wchłania, a jego dostępność biologiczna w znacznym stopniu zależy od uwarunkowań genetycznych dotyczących szybkości jego metabolizmu (dawka powinna zostać dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania chorego).

Kiedy stosować Nedal?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
• samoistnego nadciśnienia tętniczego
• przewlekłej stabilnej, łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowego leczenia u chorych w podeszłym wieku (po 70. roku życia).

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
• niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
• ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych
• blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (u chorych bez stymulatora serca)
• zespół chorego węzła zatokowego, w tym blok zatokowo-przedsionkowy
• bradykardia (przed rozpoczęciem leczenia częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 60 uderzeń na minutę)
• niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 90 mmHg)
• astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli lub ciężka przewlekła choroba obturacyjna płuc
• kwasica metaboliczna
• nieleczony guz chromochłonny nadnerczy
• ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Nedal?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia ogólnego, koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów (nebiwololu). Pomiędzy beta-blokerami i lekami stosowanymi w trakcie znieczulenia mogą zachodzić interakcje prowadzące do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych. W razie konieczności, lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki prowadzące do całkowitego zaprzestania stosowania preparatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym zabiegiem i znieczuleniem.
Preparatu nie należy stosować u chorych z nieleczoną niewydolnością serca. Zastosowanie preparatu jest możliwe dopiero po uzyskaniu stabilizacji stanu klinicznego. Chorzy z przewlekłą niewydolnością serca rozpoczynający stosowanie preparatu powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zwykle w okresie 1–2. tygodni, stosując się ściśle do zaleceń lekarza. Nagłe zaprzestanie leczenia nebiwololem u chorych z chorobą niedokrwienną serca może prowadzić do nasilenia objawów choroby.
Preparat może powodować zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardię). Jeżeli częstotliwość rytmu serca w spoczynku wyniesie 50–55 uderzeń na minutę należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne będzie zmniejszenie stosowanej dawki.
Należy zachować ostrożność stosując preparat:
• w przypadku występowania zaburzeń krążenia obwodowego (zespół Raynauda, chromanie przestankowe) ponieważ może wystąpić nasilenie objawów;
• u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia, ze względu na ujemny wpływ preparatu na czas przewodzenia impulsów w sercu;
• u chorych na dławicę naczynio-skurczową (Prinzmetala), ze względu na ryzyko nasilenia częstości i czasu trwania napadów dławicy.
W okresie leczenia nie zaleca się stosowania antagonistów wapnia takich jak werapamil czy diltiazem, leków przeciwarytmicznych klasy I (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) ani leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym (np. klonidyna).
Chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność ponieważ preparat może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi.
Preparat może maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca. Nagłe przerwanie stosowania preparatu może spowodować nasilenie tachykardii.
Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność. U chorych na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych a leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. Konieczne może być dodatkowe stosowanie leków rozszerzających oskrzela, a niekiedy przejściowe zwiększenie ich dawek, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie nebiwololem.
Preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne).
Leki z grupy beta-blokerów mogą powodować zmniejszenie wydzielania łez (co jest szczególnie istotne w przypadku osób noszących soczewki kontaktowe).
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie badano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Preparat nie ma wpływu na sprawność psychoruchową. Należy pamiętać, że preparat może u niektórych osób powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia lub inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn.

Dawkowanie preparatu Nedal

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku, popijając wystarczającą ilością płynu (np. szklanką wody). Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: 5 mg 1 raz na dobę (zaleca się przyjmowanie preparatu zawsze o tej samej porze dnia). Działanie przeciwnadciśnieniowe jest zauważalne zwykle po 1–2. tygodniach leczenia. Pełny rozwój działania przeciwnadciśnieniowego może wymagać 4. tygodni stosowania preparatu.
Preparat może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Stosowanie preparatu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5–25 mg powoduje zwiększenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego.
U chorych z zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę.
U chorych z zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane ze względu na niewystarczające doświadczenie kliniczne.
U chorych po 65. roku życia zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 5 mg na dobę. Osoby po 75. roku życia powinny zachować dodatkową ostrożność i pozostawać pod staranną kontrolą lekarską.
Przewlekła stabilna niewydolność serca: preparat stosuje się u chorych, u których w ciągu ostatnich 6. tygodni nie występowała ostra niewydolność serca oraz, u których przez ostatnie 2 tygodnie nie dokonywano zmian w sposobie leczenia choroby podstawowej. Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu przewlekłej niewydolności serca.
Lekarz rozpocznie leczenie od małej dawki i stopniowo będzie ją zwiększał. Początkowo 1,25 mg na dobę, następnie co 1–2 tygodnie, w zależności od tolerancji leku, dawka będzie podwajana, aż do osiągnięcia dawki zalecanej 10 mg 1 raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg na dobę. Rozpoczynając leczenie oraz każdorazowo po zwiększeniu dawki chory powinien pozostawać pod nadzorem doświadczonego lekarza przez co najmniej 2 godziny. Dobra tolerancja leku jest warunkiem osiągnięcia zalecanej dawki maksymalnej. W przypadku konieczności zmniejszenia dawki (jeżeli preparat jest źle tolerowany) również należy robić to stopniowo. Leczenie jest długotrwałe. Nie należy nagle przerywać leczenia. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, ściśle według zaleceń lekarza. Nagłe zaprzestanie leczenia nebiwololem może prowadzić do nasilenia objawów niewydolności serca.
U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Stosowanie preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie jest zalecane.
U chorych z niewydolnością wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania.
Dzieci i młodzież:
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Nedal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Leki z grupy beta-blokerów mogą mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania kontrolne.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z:
• lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, meksyletyna, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego i nasilenia niewydolności serca
• antagonistami wapnia, z grupy werapamilu i diltiazemu, ze względu na wpływ na osłabienie siły skurczu mięśnia sercowego i hamowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego; dożylne przyjęcie werapamilu przez osobę leczoną beta-blokerem może spowodować ciężkie niedociśnienie tętnicze i blok przedsionkowo-komorowy
• lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna, guanfacyna), ze względu na ryzyko nasilenia niewydolności serca; dodatkowo ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego (możliwe zagrożenie życia) po nagłym przerwaniu stosowania leku z tej grupy w okresie stosowania beta-blokera (należy najpierw przerwać leczenie beta-blokerem na kilka dni przed przerwaniem stosowania klonidyny).
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
• lekami przeciwarytmicznymi klasy III, takimi jak np.: amiodaron – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego
• preparatami stosowanymi do znieczulenia ogólnego – może dojść do nasilenia kardiodepresyjnego działania obu leków i znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu beta-blokerów)
• insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – preparat nie wpływa na stężenie glukozy we krwi ale może maskować objawy hipoglikemii (uczucie kołatania serca, tachykardię)
• lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (nitrogliceryna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego; konieczne jest dostosowanie dawkowania
• meflochiną – ryzyko wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG
• glikozydami naparstnicy – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego
• antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina) – ryzyko niedociśnienia tętniczego i dalszego nasilenia objawów u chorych z niewydolnością serca
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – działanie przeciwnadciśnieniowe beta-blokerów może ulec osłabieniu
• lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory beta (np. izoprenalina, dobutamina) – ryzyko wzajemnego osłabienia działania obu leków
• lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta (adrenalina, noradrenalina) – ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego, ciężkiej bradykardii i bloku przedsionkowo-komorowego oraz nasilenia objawów chromania przestankowego
• lekami hamującymi aktywność izoenzymu 2D6 cytochromu P 450 (np. fluoksetyna, paroksetyna, tiorydazyna, chinidyna, bupropion, terbinafina) – możliwe zwiększenie stężenia nebiwololu we krwi i nasilenie bradykardii oraz działań niepożądanych.
Preparat można stosować z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, pod warunkiem, że nebiwolol będzie przyjmowany podczas posiłku, a lek zobojętniający między posiłkami.
Nebiwolol nie wpływa na farmakokinetykę i farmakodynamikę warfaryny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Nedal, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często w przebiegu leczenia niewydolności serca może wystąpić zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia). Często: duszność, nasilenie niewydolności serca w przebiegu leczenia niewydolności serca, bóle i zawroty głowy, zaburzenia czucia (parestezje), nudności, biegunka, zaparcia, obrzęki, zmęczenie. Niezbyt często możliwe: niedociśnienie tętnicze (w tym ortostatyczne), nasilenie objawów chromania przestankowego, nasilenie objawów wcześniej istniejącej niewydolności serca, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego/blok przedsionkowo-komorowy, skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną dróg oddechowych, niestrawność, wzdęcia, wymioty, świąd, wysypka rumieniowa, depresja, zaburzenia snu (koszmary senne), zaburzenia widzenia, zaburzenia funkcji seksualnych (impotencja). Bardzo rzadko: omdlenia, nasilenie objawów łuszczycy, reakcje nadwrażliwości i obrzęk naczynioruchowy. Dodatkowo, możliwe inne działania niepożądane, występujące po zastosowaniu innych preparatów z grupy beta-blokerów (np. psychozy, stany splątania, omamy, objawy zespołu Raynauda, zmniejszenie wydzielania łez, szkodliwy wpływ na błony śluzowe, skórę, oczy). Beta-blokery mogą maskować objawy hipoglikemii oraz nadczynności tarczycy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające nebiwolol

Daneb (tabletki)
Ebivol (tabletki)
Ivineb (tabletki)
Nebicard (tabletki)
Nebilenin (tabletki)
Nebilet (tabletki)
Nebinad (tabletki)
Nebispes (tabletki)
NebivoLek (tabletki)
Nebivor (tabletki)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies