Xarelto 10 mg (rywaroksaban) - tabletki powlekane

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji W której aptece?
Xarelto 10 mg tabletki powlekane; 10 mg; 10 tabl. Bayer Pharma AG 104.25 0.00
67.28
Sprawdź
Xarelto 10 mg tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl. Bayer Pharma AG b/d Sprawdź

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2018 r.

Preparat zawiera substancję: rywaroksaban

Lek dostępny na receptę

Co to jest Xarelto?

Lek przeciwzakrzepowy do podawania doustnego, bezpośredni inhibitor czynnika Xa.

Co zawiera i jak działa Xarelto?

Substancją czynną preparatu jeest rywaroksyban, lek o działaniu przeciwzakrzepowym.
Proces krzepnięcia krwi nazywany jest niekiedy kaskadą krzepnięcia, gdyż jest złożony i przebiega wieloma etapami, następującymi jeden po drugim. Po uszkodzeniu naczynia płytki krwi przylepiają do ściany naczynia w okolicy uszkodzenia, a następnie zlepiają między sobą, tworząc pierwotny czop hemostatyczny, który wstępnie hamuje wypływ krwi. Jest on jednak nietrwały i musi ulec wzmocnieniu. W tym celu płytki krwi stymulują lokalną produkcję fibryny (włóknika), który tworzy rozbudowane sieci wzmacniające czop płytkowy. W wyniku tych procesów powstaje skrzep płytkowo-włóknikowy.
Ciekawym zjawiskiem jest mechanizm tworzenia fibryny. Włókna fibryny mają dużą zdolność tworzenia sieci, nie mogą więc znajdować się w naczyniach krwionośnych w gotowej postaci, gdyż zatkałyby te naczynia. Dlatego we krwi znajduje się prekursor fibryny – nieczynne białko zwane fibrynogenem, które w razie potrzeby zostaje przekształcone do fibryny. W procesie tej aktywacji bierze udział kilkanaście białek, tzw. czynników krzepnięcia. Mogą to być białka znajdujące się w osoczu krwi lub zawarte w błonach komórek (tzw. czynnik tkankowy). Czynniki krzepnięcia oznaczane są cyframi rzymskimi i tak, na przykład czynnik I to fibrynogen. Niektóre czynniki krzepnięcia (tzw. zespół protrombiny, czyli czynniki II, VII, IX i X) wytwarzane są w wątrobie, a w procesie tym niezbędny jest udział witaminy K.
Czynniki krzepnięcia podlegają procesom hamowania, np. przez antytrombinę – polipeptyd wytwarzany w wątrobie. Działa ona na zaktywowane czynniki krzepnięcia, w tym trombinę oraz czynniki Xa i IXa.
Rywaroksaban jest bezpośrednim i wysoce wybiórczym inhibitorem aktywnego czynnika X, czyli czynnika Xa, a co za tym idzie, hamuje wytwarzanie trombiny i powstawanie zakrzepu. Nie wykazuje wpływu na płytki krwi ani nie hamuje aktywowanego czynnika II (trombiny).
Po podaniu doustnym rywaroksaban wchłania się szybko, maksymalne stężenie w osoczu osiąga po 2–4 godzinach. Około 2/3 dawki ulega metabolizmowi i wydalana jest z kałem i z moczem; pozostała część wydalana jest w postaci niezmienionej przez nerki. Biologiczny okres półtrwania wynosi 7–11 godzin.


Kiedy stosować Xarelto?

Preparat jest wskazany w zapobieganiu żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) u dorosłych pacjentów po przebytej planowej aloplastyce stawu biodrowego lub kolanowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
   z istotnym klinicznie czynnym krwawieniem
   z występującymi nieprawidłościami i stanami, które stanowią znaczace ryzyko wystąpienia poważnych krwawień:
     czynne lub ostatnio przebyte owrzodzenia w przewodzie pokarmowym
     nowotwór złośliwy z wysokim ryzykiem krwawienia
     przebyty ostatnio uraz mózgu lub kręgosłupa
     przebyty ostatnio zabieg chirurgiczny mózgu. kręgosłupa lub okulistyczny
     ostatnio przebyty krwotok wewnątrzczaszkowy
     stwierdzona lub podejrzewana obecność żylaków przełyku
     żylno-tętnicze wady rozwojowe
     tętniak naczyniowy lub poważne nieprawidłowości w obrębie naczyń wewnątrzrdzeniowych lub śródmózgowych
   z chorobą wątroby występującą z koagulopatią i istotnym klinicznie ryzykiem krwawienia, w tym u pacjentów z niewydolnością wątroby klasy B i C wg klasyfikacji Childa i Pugha
   w ciąży i okresie karmienia piersią.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z innymi lekami przeciwzakrzepowymi np. heparyną niefrakcjonowaną, heparynami drobnocząsteczkowymi (enoksaparyna, dalteparyna itp.), pochodnymi heparyny (fondaparynuks itp.), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, eteksylan dabigatranu, apiksaban, itp.) z wyjątkiem zmiany leczenia z lub na rywaroksaban, lub jeżeli heparyna niefrakcjonowana podawana jest w dawkach koniecznych do utrzymania drożności cewnika żył głównych lub tętnic.


Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Xarelto?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.Osoby narażone na zwiększone ryzyko krwawienia powinny być ściśle monitorowane w celu wykrycia objawów powikłań krwawienia; w każdym przypadku zmniejszenia stężenia hemoglobiny lub obniżenia ciśnienia tętniczego o niewyjaśnionej przyczynie należy szukać źródła krwawienia.
U osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek stężenie preparatu w osoczu może się znacznie zwiększać i nasilać ryzyko krwawienia, dlatego należy zachować ostrożność, stosując lek u osób z klirensem kreatyniny 15–29 ml/min, a u chorych z klirensem <15 ml/min stosowanie preparatu nie jest zalecane.
Zachować ostrożność, stosując lek u chorych z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 30–49 ml/min) przyjmujących inne leki, które zwiększają stężenie preparatu w osoczu.
W przypadku dawek 15 i 20 mg nie zaleca się stosowania w przypadku chorób takich jak: wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia, niekontrolowalne ciężkie nadciśnienie tętnicze, czynne owrzodzenie przewodu pokarmowego, retinopatia naczyniowa, rozstrzenie oskrzeli lub krwawienie płucne w wywiadzie; w przypadku stosowania dawki 10 mg u tych chorych należy zachować ostrożność.
Nie zaleca się stosowania leku u osób leczonych równolegle działającymi ogólnoustrojowo lekami przeciwgrzybiczymi pochodnymi azolu (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol) lub inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawir).
Należy zachować ostrożność u osób stosujących jednocześnie leki wpływające na proces hemostazy, takie jak NLPZ, inhibitory agregacji płytek krwi czy inne leki przeciwzakrzepowe.
W przypadku osób zagrożonych wystąpieniem owrzodzenia przewodu pokarmowego lekarz może rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia profilaktycznego.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób po operacyjnym leczeniu złamania bliższego odcinka kości udowej ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa.
Ponieważ bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie zostały ustalone, nie zaleca się stosowania preparatu zamiast heparyny niefrakcjonowanej u pacjentów z zatorowością płucną, którzy są hemodynamicznie niestabilni lub mogą być leczeni trombolitycznie bądź poddani embolektomii.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób z protezami zastawek z powodu braku danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności takiego leczenia.
W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu inwazyjnego lub interwencji chirurgicznej, lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu co najmniej 24 h wcześniej. Należy zachować ostrożność u osób poddawanych znieczuleniu rdzeniowemu.W razie urazowego nakłucia lędźwiowego należy odczekać 24 h przed podaniem preparatu.
U osób w podeszłym wieku nie ma potrzeby dostosowania dawki; wraz z wiekiem może wzrastać ryzyko krwotoku.Stosowanie u dzieci i młodzieży do 18. rż. nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Rywaroksyban może wywoływać poważne reakcje nadwrażliwości skórnej. Stosowanie preparatu powinno zostać przerwane po wystąpieniu pierwszych poważnych objawów skórnych (np. rozległych, ostrych i/lub z towarzyszącym powstawaniem pęcherzy) lub jakichkolwiek innych reakcji nadwrażliwości w połączeniu ze zmianami na błonach śluzowych.

Dodatkowe informacje o składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Dawkowanie preparatu Xarelto

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli.
10 mg 1 raz na dobę. Pierwszą dawkę należy podać w ciągu 6–10 godzin po zakończeniu zabiegu, pod warunkiem utrzymanej hemostazy. Czas leczenia zależy od wielkości zabiegu i indywidualnego ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych: po dużym zabiegu stawu biodrowego zaleca się leczenie przez 5 tyg., a po dużym zabiegu stawu kolanowego przez 2 tyg.
W przypadku zmiany leczenia z antagonisty wit. K na rywaroksaban lub zmiany leczenia z leku przeciwzakrzepowego podawanego pozajelitowo na rywaroksaban dawkowanie indywidualnie dla każdego pacjenta ustali lekarz na podstawie wyników badania INR.W przypadku zmiany leczenia na lek przeciwzakrzepowy pozajelitowy pierwszą dawkę nowego leku podać w czasie, gdy powinna być przyjęta kolejna dawka rywaroksabanu.
W zaburzeniach czynności nerek: klirens kreatyniny >30 ml/min – nie ma konieczności modyfikacji dawkowania, 15–29 ml/min – stosować ostrożnie, <15 ml/min – nie zaleca się stosowania leku.
Nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania ze względu na płeć, masę ciała ani u osób w podeszłym wieku.
Preparat można stosować niezależnie od posiłków; u osób, które nie mogą połykać całych tabletek, tabletkę można rozgnieść i wymieszać z wodą lub przecierem jabłkowym bezpośrednio przed zastosowaniem i podać doustnie; rozgniecioną tabletkę, po zawieszeniu w małej ilości wody, można również podawać przez zgłębnik żołądkowy, następnie zgłębnik należy przepłukać wodą.

Czy można stosować Xarelto w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).
Stosowanie preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane; kobiety w wieku rozrodczym powinny unikać zajścia w ciążę podczas leczenia tym preparatem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z silnymi inhibitorami CYP3A4 i glikoproteiny P (azolowymi lekami przeciwgrzybiczymi o działaniu ogólnoustrojowym, takimi jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, oraz inhibitorami proteazy HIV), ponieważ dochodzi do znacznego zwiększenia stężenia preparatu w osoczu i nasilenia jego działania farmakologicznego, co może zwiększać ryzyko krwawienia.
Z uwagi na ograniczone dane kliniczne należy unikać równoległego stosowania dronedaronu.
Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania innych leków wpływających na proces hemostazy (np. NLPZ, inhibitory agregacji płytek, leki przeciwzakrzepowe); leku nie stosować równolegle z innymi lekami przeciwzakrzepowymi np. heparyną niefrakcjonowaną, heparynami drobnocząsteczkowymi (enoksaparyna, dalteparyna itp.), pochodnymi heparyny (fondaparynuks itp.), doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (warfaryna, dabigatran, apiksaban, itp.) z wyjątkiem zmiany leczenia z lub na rywaroksaban, lub jeżeli heparyna niefrakcjonowana podawana jest w dawkach koniecznych do utrzymania drożności cewnika żył głównych lub tętnic.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inhibitory agregacji płytek zwykle zwiększają ryzyko krwawienia, w przypadku zaś enoksaparyny obserwowano addytywne działanie hamujące aktywność czynnika Xa bez wpływu na czas krzepnięcia (PT, APTT) i farmakokinetykę rywaroksabanu.
Równoległe stosowanie silnych induktorów CYP3A4 (ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, preparaty dziurawca zwyczajnego) może spowodować zmniejszenie stężenia preparatu w osoczu – należy zachować ostrożność.Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Xarelto 10 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często mogą wystąpić: niedokrwistość, zawroty głowy, ból głowy, krwotok oczny (w tym podspojówkowy), niedociśnienie tętnicze, krwiak, krwawienie z nosa, krwioplucie, krwawienie z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego (w tym krwotok z odbytnicy), bóle brzucha, żołądka, jelit, niestrawność, nudności, zaparcie, biegunka, wymioty, świąd (w tym niezbyt często świąd uogólniony), wysypka, siniaczenie, krwotok skórny i podskórny, ból kończyny, krwotok z układu moczowo-płciowego (w tym krwiomocz i nadmierne krwawienie miesiączkowe), zaburzenie czynności nerek, gorączka, obrzęk obwodowy, osłabienie, zmęczenie, astenia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, krwotok po zabiegu medycznym (w tym niedokrwistość pooperacyjna, krwotok z rany), stłuczenie, wydzielina z rany.
Niezbyt często mogą wystąpić: nadpłytkowość, reakcja alergiczna, alergiczne zapalenie skóry, krwotok mózgowy i śródczaszkowy, omdlenie, tachykardia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby, pokrzywka, wylew krwi do stawu, złe samopoczucie, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej, amylazy, GGT.
Rzadko mogą wystąpić: żółtaczka, krwawienie domięśniowe, obrzęk zlokalizowany, zwiększenie stężenia sprzężonej bilirubiny bez towarzyszącego zwiększenia aktywności ALT, tętniak rzekomy.Z nieznaną częstością występowały: zespół ciasnoty przedziałów powięziowych wtórny do krwawienia, niewydolność nerek i ostra niewydolność nerek, wtórna do krwawienia wystarczającego do spowodowania hipoperfuzji.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające rywaroksaban

Xarelto 15 mg (tabletki powlekane)
Xarelto 20 mg (tabletki powlekane)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies